Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. C. Bierkens en M. Bierkens-Willemse V.O.F. | ’t IJsboerinneke: Gevestigd te Moergestel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17282372 handelend onder de naam ’t ijsboerinneke. 

1.2. Website: de website van ’t ijsboerinneke, te raadplegen via www.ijsboerinneke-moergestel.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met ’t ijsboerinneke en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen ’t ijsboerinneke en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van ’t ijsboerinneke zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ’t ijsboerinneke slechts bindend, indien en voor zover deze door ’t ijsboerinneke uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Aanbiedingen/ overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van ’t ijsboerinneke zijn vrijblijven en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden. ’t ijsboerinneke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ’t ijsboerinneke. De koopovereenkomst tussen Klant en ’t ijsboerinneke is tot stand gekomen op het moment dat ’t ijsboerinneke een orderbevestiging per e-mail heeft verstuurd. ’t ijsboerinneke is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ’t ijsboerinneke dit mee binnen (5) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien Klant zich niet in het land van verzending bevindt, is Klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.2. Betaling dient te geschieden voordat Klant de producten afhaalt, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ’t ijsboerinneke.

4.4. Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is ’t ijsboerinneke gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen (2) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ’t ijsboerinneke. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Het eigendom van producten gaat pas over, indien Klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan ’t ijsboerinneke verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van producten gaat reeds op het moment van levering aan Klant over.

5.2. ’t ijsboerinneke draagt geen risico voor het eventueel beschadigen van producten tijdens transport. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ’t ijsboerinneke geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2. ’t ijsboerinneke garandeert niet dat de aan Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ’t ijsboerinneke, dan wel tussen ’t ijsboerinneke en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en ’t ijsboerinneke, is ’t ijsboerinneke niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ’t ijsboerinneke. 

Artikel 8. Overmacht

8.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ’t ijsboerinneke in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomt te ontbinden, zulks door Klant dit schriftelijk mede te delen en zus zonder dat ’t ijsboerinneke gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ’t ijsboerinneke kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 9. Diversen

9.1. Wanneer door ’t ijsboerinneke gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ’t ijsboerinneke deze Voorwaarden soepel toepast. 

9.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ’t ijsboerinneke in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ’t ijsboerinneke vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

9.3. ’t ijsboerinneke is bevoegd om bij uitvoering van de bestelling(en) van Klant gebruik te maken van derden. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.